GENERALVERSAMMLUNG WALFER DECKELSMOUKEN

GENERALVERSAMMLUNG WALFER DECKELSMOUKEN

De Comité vun de Walfer Deckelsmouken lued Iech häerzlechst an op d’

GENERALVERSAMMLUNG

déi  e

Méindech, den 11. Februar 2019, um 19:00 Auer

am Centre Prince Henri, am Sall 1 um 1. Stack, zu Walfer ofgehale gëtt.


Um Ordre du jour sti folgend Punkten:

·                   Usprooch vum President

·                   Aktivitéitsbericht vum Sekretär

·                   Keessebericht

·                   Bericht vun de Keesserevisoren

·                   Décharge vum Comité

·                   Nei Walen vum Comité

·                   Virstellung vun eisen nächsten Aktivitéiten

·                   Ernennung vun de Keesserevisoren

·                   Festleeë vun der Cotisatioun fir 2020

·                   Fräi Aussprooch

Der Vorstand der “Walfer Deckelsmouken” lädt Sie herzlich ein zur diesjährigen

 GENERALVERSAMMLUNG   
welche stadtfindet am

Montag, den 11. Febuar 2019 um 19:00 Uhr

im „Centre Prince Henri“ in Walferdingen, Sal 1, erster Stock.

An der Tagesordnung stehen folgende Punkte:

-        Ansprache des Präsidenten

-        Aktivitätsbericht des Sekretärs

-        Jahresbilanz der Buchführung durch den Schatzmeister

-        Bericht der Kassenrevisoren

-        Entlastung des Vorstandes

-        Neuwahl des Vortandes

-        Vorstellung der Aktivitäten fürs laufende Jahr

-        Ernennung der Kassenrevisoren

-        Festlegung des Mitgliedsbeitrages für 2020

-        SonstigesLe conseil d’administration des “Walfer Deckelsmouken” a le plaisir de vous inviter à l’

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu

Lundi, 11 février 2019 à 19:00 heures
au Centre Prince Henri à Walferdange, salle 1 au 1er étage.

 

A l’ordre du jour, figurent les points suivants :

-        Allocution du président

-        Rapport du secrétaire sur les activités de l’année échue

-        Rapport financier du trésorier

-        Rapport des réviseurs de caisse

-        Décharge du comité

-        Election du nouveau comité

-        Présentation du programme pour cette année

-        Désignation des réviseurs de caisse

-        Fixation de la cotisation 2020

-        Divers